Algemene verkoopvoorwaarden - Atman Buddhi Centrum Nederland

Atman Buddhi Centrum Nederland
    Spiritueel centrum vanuit Kosmosofie

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Algemene verkoopvoorwaarden

1. Artikelen, prijsopgave en overeenkomsten
De huidige voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de huidige voorwaarden.

Alle producten en prijzen zijn vrijblijvend en het Atman Buddhi Centrum behoudt zich het recht voor om de prijzen en voorwaarden te wijzigen of een artikel uit het assortiment te nemen. Een overeenkomst komt slechts tot stand na betaling van de bestelling. Mocht een artikel onverhoopt toch niet op voorraad zijn, kan de bestelling door Atman Buddhi Centrum geannuleerd worden. Indien dit het geval is wordt het betaalde bedrag binnen twee weken teruggeboekt.

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro, inclusief BTW (21%) en exclusief verzendkosten en onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten en vergissingen.

Een overeenkomst komt slechts tot stand door betaling via bankoverschrijving op het vermelde rekeningnummer (zie website).

De verzendingskosten zijn ten laste van de klant, tenzij anders overeengekomen, en zijn afhankelijk van het land naar waar u uw bestelling laat verzenden en het aantal artikelen.

De factuur/orderbevestiging wordt direct na het plaatsen van de bestelling verstuurd naar het door de koper opgegeven e-mailadres. Atman Buddhi Centrum is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van de factuur/orderbevestiging van de bestelling.

Alleen de via te site te bestellen artikelen kunnen worden verzonden.

2. Reclames en aansprakelijkheid
De koper is verplicht de bestelling onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
Aankopen via de webshop kennen een herroepingsrecht van 14 dagen na ontvangst. Gedurende deze termijn mag de klant gebruik maken van dit recht. Het aankoopbedrag wordt terugbetaald met aftrek van de gemaakte behandeling- en portokosten. De kosten voor het retourneren van de bestelling/product(en) zijn voor rekening van de koper.

Voorwaarden voor retourneren:
Het product mag niet gebruikt zijn en moet nog verkoopbaar zijn.
Het product moet onbeschadigd retour gestuurd worden.
In geval van een retourzending dient U voor de verzending schriftelijk (per e-mail) hierover contact met Atman Buddhi Centrum op te nemen.

Indien het artikel onmogelijk geleverd kan worden, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden. De verkoper is verplicht de consument schriftelijk in kennis te stellen vóór het verstrijken van de leveringstermijn voor zover de bestelling plaats heeft binnen de geldigheidstermijn van het aanbod. Bij gedeeltelijke levering zal elke levering als afzonderlijke verkoop worden aanzien.

3. Eigendomsvoorbehoud
Atman Buddhi Centrum blijft eigenaar van de producten tot op het ogenblik van volledige betaling. Na volledige betaling is het product eigendom van de koper. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending op koper over.
Het product wordt verzonden via Post NL. Wij zullen het met grote zorg goed verpakken, maar eventuele schade en/of vermissing tijdens transport dient u zelf bij Post NL te verhalen.

4. Meerderjarigheid
Elke koper verklaart meerderjarig te zijn of te zijn bijgestaan voor de bestelling door een meerderjarige.

5. Betaling
U kunt betalen door gebruik te maken van één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen bijkomende (betaling-/bestel-) voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Atman Buddhi Centrum.

In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is, de interesten aangerekend worden à rato van 2 % per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling, indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven, zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10 % op de openstaande bedragen met een minimum van € 40,00 en een maximum van € 6.775.

Indien Atman Buddhi Centrum zijn vordering ook ter incasso uitbesteedt, zijn er ook incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten zullen tenminste 15 % van het verschuldigd bedrag zijn (met een minimum van € 40,00), maar Atman Buddhi Centrum behoudt zich het recht voor de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

6. Levertijd
Bestelde producten bij Atman Buddhi Centrum worden zo snel mogelijk verstuurd.
Voor bestellingen van artikelen binnen Nederland en België geldt een leveringstijd van 5 à 10 dagen.

De levering van de producten geschiedt op het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de koper. We proberen dat zo veel mogelijk binnen 3 werkdagen te doen, maar de koper kan hieraan geen rechten ontlenen.

Mocht het, om welke reden dan ook, langer gaan duren dan zullen we contact met de koper opnemen.
Atman Buddhi Centrum stuurt bij het verzenden van iedere (na)levering een bevestiging hiervan naar het door de koper opgegeven e-mail adres. Atman Buddhi Centrum is niet aansprakelijk voor het eventueel niet ontvangen van deze e-mail door de koper.

7. Overmacht
Ingeval van overmacht heeft Atman Buddhi Centrum het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de geplaatste bestelling door koper op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder Atman Buddhi Centrum gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Op al onze overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing (Burgerlijk Wetboek, boek 6 en boek 7).  


Atman Buddhi Centrum Nederland 2021 ©
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu