ABC informatie

ABC informatie


Het was in 2008 dat  Hansananda vanuit het Al doorkreeg dat de Atman Buddhi Lichtinstrumenten op de aarde moesten komen,

die de mensheid zullen helpen te evolueren naar een hoger plan. Evolutie is er van alle tijd, eigenlijk sinds mensenheugenis aanwezig.

De mens blijft zich ontwikkelen zelfs al zijn er mensen die menen alles al te weten; ook zij evolueren zich.

U mag u realiseren dat er meer boeddha’s en engelen in de hemel zijn dan dat er mensen op aarde rondlopen…
“Een nieuwe tijd” zal aanbreken. En deze nieuwe tijd kenmerkt zich in het bewust ontwikkelen van het Hoger Zelf.

Men zal dit doen door het volledig begrijpen van het lager zelf. Hierdoor lost het lager zelf, ego zo u wilt, meer en meer op.

Zo komen wij bij het doel van de Atman Buddhi Concentration Lichtinstrumenten.Het doel van de Atman Buddhi Concentration (gechanneld)


De uiterlijke wereld nadert de nieuwe tijd.
Wat nu kan hoeft niet te wachten op een tijd die komen gaat.
Sommige mensen zijn nu al toe aan een groot en meesterlijk bevattingsvermogen, dat zijn weg vervolgt naar waarachtig boeddhaschap.

Zuiver Buddisch weten staat bij nadere beschouwing boven het gewone aardse meesterschap,

zoals Atmisch licht weer verheven is boven Buddisch zijn. 

 

Om dit te begrijpen behoort men allereerst aards meester te worden. Om dit te kunnen realiseren werden vele boeken geschreven waarvan een zielsverheffende serie van zeven delen rond 2012 exoterisch bekend gaat worden. Deze serie brengt de begripsvolle mens tot het waar begrip,

dat elke nieuwe boeddha tot het inzicht brengt dat ware verlichting pas plaatsvindt als het denken is opgelost in het volmaakt begrijpen van de stem der stilte.
Om de mensheid, die al aanvoelt dat het goed is om zuiver te denken en helder te voelen, de gelegenheid te geven om

sneller te kunnen opgaan in de vredevolle staat van zijn die bij dit Boeddisch weten hoort, zijn er door ons geïnitieerde lichtinstrumenten verkrijgbaar. 


Onze Atman-Buddhi-meditatiebollen passen dan ook feilloos binnen de spirituele evolutie.

Zoals alles in deze materiële wereld in evenwicht is, bezien vanuit het zuivere zijn, is ook dit op velerlei gebied evenwicht brengend.

Allereerst het feit dat veel waarlijk geïnteresseerde mensen enorm kunnen groeien. Daarnaast genereren wij voor zuiver spirituele mensen en mensen die spiritueel zuiveren een bron van inkomsten. Dit alles hoort erbij en mag, want men mag zuiverend werken en zuiver geïnspireerd zijn.

Veel mensen mogen tegelijkertijd jaloers zijn en kritiek hebben op het feit dat sommige van hun medemensen voor hen onbegrijpelijk veel wijzer zijn dan zij zelf. De lichtwereld is met al dit soort feiten bekend.

Onze lichtinstrumenten zijn dan ook in eerste instantie bestemd voor de mens die zich nu al wenst te verheffen boven het lager zelf en uiteindelijk zelfs boven het gewone aardse denken, om zo aansluiting te kunnen vinden bij het weten dat het aardse denken laat zijn, zonder zelf enige waarde aan welk oordeel dan ook te verbinden.
Denken lost zo op in waarachtig begrip: ons begrip.


Zuiverende meditatie lost bij nadere beschouwing elk vooroordeel op in waar begrip. Zij die dit instrument gebruiken bereiden zich dan ook bewust voor op het laatste oordeel, dat zich in hen bevindt, zijnde de zuiver Atmische kracht, die elk mens laat denken, totdat de mens zuiver Boeddisch wordt.
Onderzoekt alles en behoudt het goede is dan ook de kracht achter het zuiverende zijn, die zelfs elke nieuwe Christus doet verheffen tot in het Atmisch zijn.
De lichtwereld laat u dit weten.


Take it or leave it. 


De naam Atman-Buddhi is sinds mensenheugenis gekoppeld aan het menselijke ras, dat zich gedurende millennia evolueert naar een lichtere staat van zijn. Dit menselijk ras heeft zich altijd geëvolueerd, door zich in eerste instantie bijna blind te staren op egocentrische belevingswerelden, die in zo goed als alle tijden als geweldig beschouwd werden.
Dit was een uiting van Atman-Buddhi versluierd door manas, het mentale aspect en het astrale oftewel de persoonlijk emotionele beleving. Atman-Buddhi is in het menselijk geheel de zuivere godsvonk en het manas en de astrale versluiering vertegenwoordigen de tijdelijke zielsaspecten, die uiteindelijk weer opgaan in de zuivere godsvonk of geest.
 
Hierbij is de mens lange tijd onbewust van zijn innerlijke godsvonk; meditatie en hoogstaand denken brengt daar de komende decennia bij velen verandering in. Menigeen gaat ontdekken wie men werkelijk is, zodra men zich bewust richt op de ontsluiering van Atmisch-Boeddische lichtkrachten, oftewel het zuivere hoger zelf.
De door ons geïnitieerde Atman-Buddhi-Concentration-lichtinstrumenten  fungeren hierbij voor de meditatieve mens als baken van licht, zodat elk waarachtig pelgrim en menselijk meester in meditatie zijn doel, zijnde het ware doel, steeds duidelijker kan bepalen.
Elk gevorderd mens voelt en weet dat dit waar is. Voordat men gevorderd is, mag men aan dit alles twijfelen en als men dit waarachtig doet, dan luidt de opdracht: Lees deel vier.
Zo wordt men automatisch gevorderd mens. 


Enkel de gevorderde mens betwijfelt egocentriciteit, gekoppeld aan vaak ongekend bijbehorend egoïsme, omdat dit voor deze mens niet blijkt te passen bij een ver geëvolueerd karakter en een hoog ontwikkelde culturele ontwikkeling.
De gevorderde mens tracht dan ook de zin van alle zijn tot in de essentie van het zijn te ontdekken.
De fenomenologie van het zuivere zijn is menig mens lange tijd onbekend en zo handhaaft de mens zich gedurende een relatief bezien lang stadium als, spiritueel bezien, onwetend wezen in een dualistische wereld.
Om zich hieruit te onttrekken behoort de mens zijn lager geëvolueerde psyche op te lossen in het hoger zelf, dat bij het zuivere bewustzijn hoort en dat men wel het Boeddisch centrum van de mens noemt. Dit Boeddisch centrum lost na de laatste incarnatie op in een nog hogere en zuiverder staat van zijn, die zuiver paramentaal is en zich dus niet meer zelf bezighoudt met het denken van de geïncarneerde mens. 

Wezens die zich bewust bezighouden met de evolutie van het menselijk ras hebben een staat van zijn, die ofwel opgaat in Atman-Buddhi ofwel al opgegaan is in deze staat van zijn. De laatste groep bestaat uit geascendeerde meesters en de eerste groep uit meesters die nog opgaan in deze staat van innerlijke verheerlijking.
In de boeken van Hansananda worden de geascendeerde meesters ware boeddha’s genoemd. Het is maar een naam. Aartsengelen of hoge meesters zou als naam ook niet misstaan. Het gaat om het zuivere zijn.


In essentie draait de context steeds zuiverder om het zuivere zijn, daar waar geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen het ene Atman-Buddhi en het andere Atman-Buddhi.
In feite is de ervaringswereld op dit bovenmeesterlijk niveau eenpuntig gericht op de evolutie van alle aardse wezens. De wezens die met de zuiverste lichtkrachten werken, doen dit vanuit het nirwana, oftewel de zevende sfeer. Van hieruit werken wij aan het effenen van menig pad.
Elk gevorderd discipel zal ons, Atman-Buddhi, eerdaags ervaren.
In onze sfeer kan men enkel thuiskomen als men de hele dualistische belevingswereld van Jin en Jang kan overstijgen, tot in het al-overkoepelende lichtbewustzijn wat probleemloos alles laat zijn.
Dit is Atman-Buddhi. 


In de boeken van onze aardse meester, gedescendeerd uit de vijfde a zesde sfeer, spreken wij over het Al dat al laat zijn. In onze boeken wordt feilloos, in zoverre een gedescendeerd meester feilloos kan zijn, beschreven waarom en hoe het al is, bezien vanuit het Al.
Wij, vanuit het Al, begeleiden dit al. Wij begeleiden niet enkel de weg van onze gedescendeerde meesters, maar tevens de weg van elk menselijk wezen. Het Al staat achter het al en het licht laat alles zijn, opdat het lichter wordt. 

Het al nadert deze eeuw bewust een staat van lichter zijn en het Al was hiervan op de hoogte alvorens de menselijke wereld al kon geloven in de evolutie die komen zou. Het Al bekrachtigde het al door veel geëvolueerde kinderen, zowel geboren in de voorgaande eeuw als in deze tijd, nog eenmaal met een hoger innerlijk vermogen geboren te laten worden. Zij gaan Atman-Buddhi uiterlijk bekrachtigen.
Het gemiddeld innerlijk niveau van de mensheid stijgt.


Wij, Al-wezens oftewel ware boeddha’s, hebben al veel werk gedaan en onze meesterlijke voorposten in de stof zullen veel stof doen opwaaien, omdat zij werken doen die volgens veel psychologen, artsen en andere dualistisch denkende mensen niet mogelijk zijn.

Wie Atman-Buddhi tracht te begrijpen, zal via de boekenkennis, die eind twintigste eeuw nog te helder was om toen al uitgegeven te worden, kennis nemen van onze staat van zijn.
Onze boeken worden de wereld ingestuurd zodra er mensen zijn die HET, het levende Christusbewustzijn dat zijn weg vervolgd om op te gaan in zuiver bovenaards boeddhaschap, te kunnen begrijpen.
Hierbij is het openstaan voor waar begrip, verheven boven gewoon menselijk denken, voldoende. Men behoort te accepteren dat menig menselijke gedachte te egocentrisch is om aansluiting te kunnen vinden bij ons bovenmenselijk begrip. Zo nadert men Al-wijsheid en gaat op in ons zijn.

Wij zijn Atman-Buddhi en initiëren de lichtkracht in het al.
Wij zijn het die de werken van Hansananda hierdoor bekrachtigen, zoals God de Vader en de Heilige Geest de werken van Jezus de Christus bekrachtigde. Wij doen dit opdat geloof mag opgaan in het kennen van de waarheid.
De tijd is hier rijp voor, vandaar.
 
Wij danken u voor uw aandacht.